Pulse Oximeter

Pulse Oximeter (Pulse Ox) คือเซนเซอร์ที่ตรวจวัด และวิเคราะห์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง (oxygen saturation หรือ SpO2) โดยใช้เซนเซอร์แสงสีแดง

ประมวลผลร่วมกับการอัตราการเต้นของหัวใจ (เซนเซอร์แสงสีเขียว) เพื่อนำไปวิเคราะห์ และประเมินผลการออกกำลังกาย, การพักผ่อน หรือสภาวะต่างๆ ทางร่างกาย

การตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) นั้น จะต้องวัดจากเลือดที่ไหลเวียนในเส้นเลือดผ่านบริเวณที่เราสวมใส่อุปกรณ์ในการตรวจ ถ้าหากว่าอวัยวะในบริเวณนั้น มีการไหลเวียนที่ไม่สม่ำเสมอ หรือลดลงจากสาเหตุใด ๆ ก็จะมีผลทำให้ค่า SpO2 มีค่าที่คลาดเคลื่อนไปได้ด้วย

ดังนั้นสิ่งที่ควรกระทำขณะที่กำลังใช้ฟังก์ชั่น Pulse Ox วัดค่า SpO2 ได้แก่

1. ใส่นาฬิกาให้ถูกต้อง คือ สวมใส่นาฬิกาบริเวณข้อมือ โดยอยู่ที่ตำแหน่งสูงกว่ากระดูกข้อมือเล็กน้อย เพื่อให้นาฬิกาสามารถเข้ากับข้อมือได้แน่น กระชับ พอดีไม่หลวมจนเกินไป

2. ในขณะที่วัดค่าควร “อยู่นิ่งๆ” พยายามไม่ขยับแขน, ข้อมือ, หรือร่างกายส่วนอื่นๆ และที่สำคัญคือหายใจปกติ